“eterum-mynbou-sagteware vensters 8 beste”

“eterum-mynbou-sagteware vensters 8 beste”

ENGEL U SAN EK Ah CISCO Amsterdamse Bears Bij Kees Lansen gaat de zon niet onder PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer SUNK HALEN! Klanken uit de ether fc! 18 Waar zijn onze schepen VRIJDAG 18 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DAT IS nog eens hartverwarmend in deze barre tijd: in het rijk van Kees Lansen gaat de zon niet onder. Als nu terstond wordt onthuld, dat de Biezelingse wagenmaker deze nog al omvang rijke uitspraak zelf heeft gedaan, bestaat de kans, dat men een totaal verkeerde indruk van hem krijgt. De heer Lansen (59) is een bescheiden, hardwerkende man, die een succesvolle strijd heeft gestreden tegen het verval van zijn beroep en wiens éénmansbedrijf, door zijn grootvader in 1863 gevestigd, in februari honderd jaar bestaat. A Is Lansen schertsend zegt: „Ik heb al eens gezegd ik ben net als Nero de zon zal in mijn rijk niet meer ondergaan” en daarbij met een schouderop halend „Zal hij het niet gezegd hebben” terecht betwijfelt of Nero dit boeiende proza wel mag worden toegeschreven, heeft hij daarmee de situatie rond de laatste Zeeuwse wagen makers getekend. IJzige Mozart in Schoondyke Na de Dreischorse olifant een an der niet gering werk-in-sneeuw: een ijzige Mozart, die plotseling op de Brink in Schoondijke is versche nen. Een lijvig werkstuk van de ta xi-ondernemer J. A. Luteijn, die er een middagje en een massa sneeuw voor uittrok. Vroeger had ieder dorp zijn wagen maker. grotere dorpen telden er twee of drie. En ieder van hen had volop werk met het vervaardi gen en repareren van houten ploegen en eggen, „driewielskarren” en de zogenaamde Zeeuwse boerenwagens, om enkele dingen te noemen. Nu zou er, als hun aantal even groot was gebleven, geen droog brood meer voor ze te verdienen zijn. De wagen makers moesten met de tijd mee. Ve len schakelden over op de carosserie- bouw. Lansen gaat ze op zijn vingers na: Beuzenberg in Kapelle, Koster in Oud-Sabbinge, Lansen in ‘s-Graven- polder, Luteijn in Yerseke. Maar Lansen in Biezelinge bleef zijn oude beroep trouw. En wat hij mocht verwachten gebeurde: er bleef voldoende werk voor hem, zij het dan dat hij een veel groter „ambtsge bied” kreeg. Van heinde en ver kwa men de boeren met te repareren kar ren en andere houten gereedschap pen naar het werkplaatsje, sinds 1863 op dezelfde plaats aan een slingerend dijkje in Biezelinge. „Juist doordat er nu nog maar zo weinig wagenma kers zijn komen ze van alle kanten” vertelt Lansen glunderend van be roepstrots, „ik zit hier bovendien nog mooi in het centrum van Zuid-Bevë– land. Overal heb ik m’n klanten zit ten. vandaar dat ik wel eens zeg dat in mjjn rijk de zon niet ondergaat. En het gaat al honderd jaar onder dezelfde naam, want m’n grootvader was een C. van Cornelis Lan sen en m’n vader ook. M’n groot vader was Axelaar van geboorte, hij was wagenmakersknecht in Kruinin- gen. In die dagen was er hier een Fraanje, die ermee stopte en die zaak heeft hij toen overgenomen. Zelf word ik niet meer opgevolgd. De wa genmakerij is in de loop der jaren erg afgetakeld. Het is allemaal ban denwagens geworden en daar is voor ons weinig aan te repareren”. Toch slaagt Lansen, befaamd om zijn vakmanschap, er keer op keer weer in werk aan te trekken, nieuwe bronnen aan te boren: als de bandenwagens op de markt komen, begint hy die zelf te vervaardigen en als hij daarmee aan alle behoeften heeft voldaan, werpt hij zich op de fabricage van „fruitladders”, oerde gelijk vakwerk voor de fruitpluk in de boomgaarden. Geen zeetje gaat hem te hoog, op het laatst ziet men hem in Biezelinge doende met het maken van twaalf meter lange lad ders, met zo’n 56 sporten. Men ziet het hoofdschuddend aan en becijfert al gauw wat het nijvere Keesje Lan sen blijkbaar nog niet heeft gedaan: die ladders krtfgt hij met geen ge weld het kleine werkplaatsje uit. Lansen laat zijn publiek lachen. Op de morgen van de tewaterlating smoest hij wat met een vriendelijke vrouw, die aan de andere kant van de dijk een laag perceeltje tegenover zijn werkplaatsje bewoont. Even la ter schuift het vrouwtje een venster omhoog. En als ze dan ook nog, KEES LANSEN ..lust en m’n leven.. aan het eind van de kamer, de bed steedeurtjes openzet, kunnen Lan- sens formidabele ladders op trans port. Ach, en zo is er altijd wel werk voor Lansen. „Afgelopen zomer zijn er op het land, bij het gebruik van combi- *wwwVuvvwvVU\IVVWWW\AA/\A/\AJWWWIAfVWI/WWVVWWWWM\AAA»MV\A/IJMIA^WWWWWVWI«JVIIVM»AAAnJVW^AAIWVWWWM\AAAA^^W\AA»WV\^VW«MlfWVWWWVW\^^^\^^V»A/WAAArfli\/\AAilitfWVWWVWW nes, veel bakken op wagens gezet voor het vervoer van graan. Dat was weer wat nieuws. Deze zomer hebben ze weer van die bakken nodig, ‘k Ben al aan de eerste bezig. Ook maak ik nog veel tweewielige karren voor de tuinbouw. Als ik de gezondheid krijg, hoop ik dit werk nog heel lang te mogen doen. Dit hier, de werkplaats, is zoveel als m’n heiligdom. Het is nog altijd m’n lust en m’n leven. En als het eens een beetje minder druk is, heb ik het niks naar m’n zin”. De buurt weet er over mee te pra ten. Maar gelukkig maakt Lansen het niet meer zo laat als vroeger gelukkig ook niet zo hondsvroeg. „Kees die hae nae bédde as een an der opstaet” werd er toen gezegd en typerend was de avondlijke verzuch ting van een buurvrouw: „Noe ei je me vanmorgen wakker gemaekt, schei-ter noe-es mee uut, anders óu je me nog wakker ook”. STILLE MARKT BEÜRSOVERZICIIT. De stemming voor de internationale waar den is donderdagmiddag bij de opening ze ker niet tegengevallen. Philips en Unilevers lagen op dat moment op respectievelijk f 144.80 en f 142 zelfs twintig cent boven het vorige slotniveau. Hoogovens moesten drie punten prijsgeven op 542. A.K.U. praktisch onveranderd op 422. Kon. Olies hadden wat aanbod te verwerken waardoor dit fonds op f 157 80 circa f 1.50 lager noteerde. Even als woensdag was ook gisteren de omvang n de handel minimaal. Hoewel onder meer gang van zaken bij het A.K.U. concern het afgelopen boekjaar reeds eerder deze maand door de president-directeur van het bekendgemaakt, maakten de gis- ;n gepubliceerde jaarcijfers van A.K.U. beurze een goede indruk. Deze aandelen hebben de voorgaande veertien dagen steeds ‘vast in de markt gelegen. Hierop volgen de- week een technische koersreactie. Er kwa- ;n op genoemde gepubliceerde cijfers ko pers in de markt waardoor de koers van de rayon-aandelen steeg tot 426. De stukken verlieten de markt op circa 424. Gezegd moet echter worden dat de koersstijging niet ge paard ging met een ruimere handel, inte gendeel, de markt bleef klein. Philips had bij de opening blijkbaar wat te hoog gegre- Verkiarlng: Staatsien. 102% St. Mij. Ned. 331 132% Ned. ’59 4% 102% Niev. Goud. 107% 107% Ned. ’60 41/2 I02ft 102% v. Ommeren 243 240% Ned. ’47 3% 92,’, 92ft Rott. LI. 131 130% Ned. ’51 3% 96% 96% Schv. Unie 127 129 Ned. ’43 3% S8ft 88ft Ned. ’50 3’/. Ned. ’55 3% Ned. ’37 3 89 92ft 91’/» 89 92% 91% industrie enz. Alb. Heijn 170 170 Gr. boek 46 91% 91% Am. droogd. 241 242 Doll. ’47 91’4 91% Berg. Jurg. 288 290 tnv. cert. 3 98ft 99%* Berk. Pat. 196% 196 Ned. ’62-64 Ned. Ind. ’37 98% 99% 98% Blaauwh. Bij enk. 340 350 903 6 W.B. Len. ’57 106ft 106% Calvê Centr. Sulk. Fokker 700 290 700 290 419 Aandelen v. Gelder 256 257 AmsL rubb. 103V« 104!/«* Gist sp. 365 365 H.V.A. 127-% 129 v. d. Heem 297 299% A-K.U. 421′, 2* 424 Heineken 475 •177% Deli M. 142.30 142 Internat. 226 226 Hoogov. 544 545 Intervam 174% 172% Philips 144.30 344.20 K.N. Papier 294% Unilever 141.60 142.50 K. Zout 745% 750 Kon. Olie 159.30 157 Muller Ned- Dok 325% 159% 330 160 Sch. luchlv. Ned. kab. 465 1 461 H.A.L. 115% 115% Netam 250% 250 K.L.M. 52.20 50.20 Nijverdal 233% 234 K.N.S.M. 139 139% Rott. Dr. Dok 374%b 383 Kon. Paketv. 137 139 – Schelde N.B. 219 219 2304. Piloot Storm had het gevoel alsof iedere vezel van zijn lichaam werd losgerukt en nog steeds verer gerde het schokken en trillen van de machine… De vijanden waren versla gen…letterlijk en figuurlijk vernie tigd…en nu moest hij de raketten weer snel uitschakelen… Maar hoe zeer lüj zijn krachten ook inspande, Arend slaagde er niet in een arm op te heffen om het instrumentenbord te bereiken… Hij
voelde dat hij het be wustzijn ging verliezen… Op datzelf de ogenblik klonk er een zware knal in het achterschip en de Pionier be gon wild rond te draaien over het rotsplateau, ul3 ccn plotseling losge laten, leegsputterende kinderballon. Een der raketblokken had het begeven met het gevolg dat de machine in grote cirkels naar bak boord tolde, het ene moment laag over de grond scherend, het volgende weer omhoog zwaaiend in de ijle dampkring. Naderhand zouden de drie heelalreizigers zich met recht kunnen verbazen over de miraculeuze wijze waarop zij toen aan de dood ontsnapten! Er waren namelijk momenten, dat de pionier op enkele decimeters afstand langs moorddadige rotspieken suisde…! Feuilleton dooi C. Buddington Kellant 9 Maar California heeft zelf zoveel keus, antwoordde Anneke. Ik geloof niet dat ik ooit, zoveel knappe v. …-wen bij elkaar gezien heb als in Montgomery Street. Maar nooit genoeg, ze: McAlister galant. Dc vraag overt.ci’t aiUjd net aan bod. Als alle vrouwen even mooi waren, zei Anneke, dan zou dc schoonheid haar waarde verliezen. Zijn edelstenen niet juist zo kostbaar omdat ze zeldzaam z(jn? Edelstenen! riep mevrouw Gustave Touchard uit. wier man de openingsrede op dc fancv-fair had uitgesproken. Wat zou ik het heerlijk vinden zelf een dia mant tc hebben. Ze raakte de fonkelen de hanger van baar halssnoer aan. We hebben goud en we hebben zilver. Waaronrtrekken de heren er niet op uit om diamanten tc vinden. Ook dat kan komen, zei mijnheer Ralston. Men zegt dat er in Mexico sma ragden z|jn. Wie w^ct brengon de edel stenen ons nieuwe jkdom. Anneke spitste haar oren. Ze dacht aan het ongeslepen kieinood dat ze na het onverwachte bezoek van Philip Arnold op de grond svonden had en ze beleef de opnieuw het opwindende moment waarop de winkelbediende haar verteld had dat het een echte diamant was. Ar nold kende het vak. Hij had al eens een rijke goudader gevonden en met winst verkocht. Hij was op avontuur geweest in de woeste streken van Arizona. Ze had het leren builtje gezien waarin hij zijn stenen bewaarde en ze herinnerde zich wat h(j gezegd had over ongehoorde rijkdommen, die alleen nog maar op ontginning wachtten Ze had hem aan vankelijk niet geloofd, maar na haar be zoek aan de juwelierswinkel was ze gaan twijfelen. Waarom konden Philip Arnold en zijn gluiperige, zwijgzame compagnon John Slack, niet degenen zijn die von den. waar manheer Ralston op gedoeld had? Ze bewaarde dc steen in een la van haar schrijftafel. Hij behoorde aan Ar nold. Hij moest hem terughebben, maar ze wist niet waar hij was. De gesprek ken aan tafel werden voortgezet, maar Anneke hoorde niets. Ze was in ge peins verzonken. Arnold was geen on voorzichtig iemand en z|jn partner met dc loerende oogjes nog minder. Ze wa ren geen van beiden mensen om zo maar een paar honderd dollar te laten slinge ren. Wat voerden ze in hun schild? Van af het ogenblik dat ze Hardin Country had verlaten, had ze zich telkens opnieuw voorgenomen voorzichtig te zijn, had ze zichzelf voorgehouden, dat ze geen fou ten mocht maken. Maar nu had ze een voorgevoel dat er gevaar dreigde. Waar was zij in betrokken geraakt? Welke rol probeerde men haar op te dringen? Ze schrok op uit haar gepeins bij het horen van de stein van Juan Parnell. Waar was U, juffrouw Villard?, vroeg hij. Dit is al de derde keer dat U geen acht slaat op een geestige op merking van my. Ze glimlachte verontschuldigend. Ik weet zeker dat die opmerking waard is herhaald te worden, zei ze. Juffrouw Villard wat mankeert U? vroeg hy met lichte spot. Dit is de eer ste keer dat U mij hoffelijk bejegent. O. een vergissing, gaf zij ten ant woord. Frangois Pioche stond op en sprak zijn gasten toe met de gratie en het gemak van de geboren redenaar. Ik hoop, mijne vrienden, dat U behagen zult scheppen in de kleine genoegens die ik U bereid heb. Zullen wij thans naar de salon gaan en naar wat muziek luisteren? De gasten zochten ieder een plaats in het langwerpige vertrek, waar men ruim een uur bleef luisteren naar zang en muziek, het beste wat San Francisco op dit gebied te offreren had. Toen was de avond ten einde. Pioche wenste ieder van zyn gasten persoonlijk een goede nachtrust. Een enkel ogenblik hield hy Anneke’s hand in de zyne. Juffrouw Villard, zei hij. Het was mij werkelijk een genoegen U aan mijn tafel te ontvangen. Ik hoop U weer te zien.. En jou ook. .luan. Men vergeet zo licht, welk een aantrekkingskracht er van de jeugd uitgaat. Juffrouw Vil lard, staat U ccn man op leeftijd toe. te verklaren dat uw charme en schoon heid het meeste tot het welslagen van het diner hebben bijgedragen. Anneke voelde haar wangen gloeien van plezier. Ze had niet gefaald. Ze had genade gevonden in de ogen van deze aristocraat. Ik zal U thuisbrengen, zei Parnell. Ze legden samen de korte afstand naar Anneke’s deur af. Juffrouw Villard, zei Juan er moet vanavond, aan tafel iets zijn dat U onaangenaam getroffen heeft. Totaal niet, antwoordde zij net iets te vlug. Ik heb mijn ogen niet in mijn zak… zei hij. Het was iets over juwelen. U schrok. Het leek me zelfs dat U bang was. Ze antwoordde niet dadelijk. Goe~ den avond, mynheer Parnell, zei ze toen op koele toon. Welbedankt voor uw ge leide. Hij glimlachte ironisch. Uw dank is waarlijk overstelpend zei hy. Goede avond, juffrouw Villard. Maar onder het uitlopen van de straat dacht hij na. Dat meisje was bang, zei hij by zichzelf. Waarom is ze zo ge schrokken van het woord „juwelen”. HOOFDSTUK 6. In de ochtenduren arriveerde een reus achtige boeket bloemen met het kaartje van Juan Vallejo Parnell Hephzibah schikte de rozen in een vaas en bewaarde een afkeurend stilzwygen. Anneke was niet al te zeer. ingenomen met deze attentie. Jongelieden van het slag van Parnell pasten niet in haar schema. Vind je hem dan lastig?, vroeg Hephzibah. Hij Is jong en vrijpostig. Kortom ik heb van alles op hem tegen. pen. De koers daalde tot f 144.30. Daarente gen liepen Unilevers op tot 142.70. Beide fondsen noteerden boven pariteit New York. Gedurende de verdere beursduur konden Hoogovens het geleden verlies geheel Inha len op 545. Wallstreet deed woensdag, na de twee voor gaande kwakkeldagen, positie! een stapje terug als gevolg van aanhoudende winstne mingen. Voor deze winstnemingen waren op de Newyorkse beurs geen aanwijsbare rede nen aanwezig. Ook de Nederlandse hoofd fondsen lagen er wederom zwak in de markt. Dat dit geen stimulans voor het Damrak was laat zich gemakkelijk begrijpen. De overige internationale beurzen waren licht verdeeld. Hiermede rekening houdend viel de tenden tie gistermiddag op het Damrak voor de hoofdfondsen beslist mee. In de scheepvaartsector konden de slotkoer- sen van woensdag zich zeer gemakkelijk handhaven. Scheepvaart-Unies lagen goed gedisponeerd in de markt. De stemming voor de leidende cultures was prijshoudend tot eerder iets luier. In de staatsfondsenhoek kwamen geen veranderingen van enige bete kenis voor. Op de inschrijvingen woensdag op de 4procent lening Bank voor Neder- landsche Gemeenten groot f 100 min., pari, zal een zeer belangrijke reductie moeten worden toegepast. In de lokale afdelingen was weinig te doen. Aandelen „Kip kampeerwagens” werden iets Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 17 januari. Londen 10.10%—10.10%. New York 3.603.60%. Montreal 3.34ft—3 34ft. Parijs 73.47—73.52. Brussel 7.23%— 7.23%. Frankfort 89.87—89.92. Stockholm 69.49—69.54. Zürich 83.20—83.25. Milaan 57ü9’/:—58.04%. Kopenhagen 52.1652.21. Oslo 50.40 —50.45. Wenen 13.93’/.—13.94%. Lis sabon 12.59%—12-61. lager geadviseerd. De resultaten van dit con cern over het afgelopen boekjaar zijn, blij kens het eerste verslag na de introductie van deze vennootschap ter beurze, bij de ver wachtingen ten achter Dit was voor de beurs een tegenvaller. „Hollandse Eeton Maatschappij” werd op 415 geadvi seerd, tegen een laatstgedane notering op 396, in verband met het plan van de „Lar.d- bank” tot het doen bouwen van een wolken krabber in Den Haag. gedaaD eD Dieden; t gedaan en iaten:”t> meden: lat’ Sehokbet. Scholten F. Stokvis Vergd. Blik Vergd. Mach. Vredest. Wilton Zwanen b. Interunie Robeco Valeurop A’d. Bank N.H. Mij. R’d. Bank Tw. B
ank Obl. Amerlk. aand. Am. Enka Am. mot. Am. Tel. Anaconda Beth. St. Cit. Serv. Curt. Wr. Intern, concerns Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen ex dividend: c 325.8 139.2 259.2 152.3 354.1 473.4 327.5 138.3 260.2 152.7 17-1 472.8 327.6 138.3 44% 32ft 56% Du Pont Ge. Elecr. Gen. Mot. Int. Nick. Kennecott Nat. Can. Rep. Steel Shell Oil Stud. Pack, Tide Water OS. Steel PREMIEL. Alkmaar A’dam ’51 A’dam ’56 I A’dam ’56 II A’dam ’56 IH Breda ’54 Dordr. ’56 Eindb ’54 Ensch. ’54 D. Haag 52 I D. Haag 52 U R’dam ’52 I R’dam ’52 II R’dam ’57 Utrecht ’52 Z.-Holl. ’57 Z.-HolL ’59 NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL VRIJDAG 18 JANUARI HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. AVRO: 12.00 Lichte muziek en zang. 12.20 Regeringsuitzending: voor de land- bouw. 12,30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Sport en Recreatie, af gewisseld met grammofoonmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Lichte muziek. 14.00 Studie in het improviseren: Ame rikaans kamermuziek ensemble. Vooraf: Interview. 14.20 Herinneringen uit den Veldtogt van Rusland in den jare 1812, klankbeeld. 14.45 Vervolg studie in het improviseren. 15.05 Radio-Revue. VA RA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschie denis: muzikale lezing. 16.30 Voor de zieken. 17.00 Tijd voor teenagers. 17.50 Actualiteiten. 18.00 Nieuws. 18.15 Ge sproken brief uit Vlaanderen. 18.20 Kin derkoor. 18.45 Reportage van het twee jaarlijks congres van de Partij van de Arbeid. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Muziek voor kinderen (gr.). VPRO: 19.30 Kunstkroniek. 20.00 Nieuws. 20.05 De eerste zitting van het concilie, ie- Even puzzelen “r 3 7 y 10 f4 12 13 UI lb 17 J 19 19 20 21 u 22 31 K 2* Pj 2i 2b 2/ 5 £9 H io “i J? 34 JH 37 A zing (H). 20.20 Lichte grammofoonmu ziek. 20.40 Boekbespreking. 20.50 We reld in beweging, lezing. VARA: 21.00 Metropoleshow: amusementsmuziek. 21.35 Zonder blinddoek: discussies. 22.15 Buitenlands weekoverzicht. 22.30 Nieuws VPRO: 22.40 Waarom wonen wij zoals wij wonen?, gesprek. VARA: 23.00 Re portage tweejaarlijks congres van de Partij van de Arbeid. 23.15 Lichte gram mofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s. 12.00 Middagklok – noodklonk. 12.04 Po pulaire grammofoonmuziek. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht ensemble met zangsolisten. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 de zieken. 16.30 Altmezzo en piano. 17.00 Boekbespreking. 17.15 Kinderkoor. 17.40 Beursberichten. 17.45 Licht orkest en zangsolistcn. 18.20 Klassieke grammo foonmuziek. 18.50 Regeringsuitzending: Beroepenvoorlichten: wegwijzer in de be- roepenwereld. 19.00 Nieuws. 19.10 Actua liteiten. 19.25 Boekbespreking voor de jeugd. 19.30 Politieke lezing. 19.40 Vlie dende schijven, verzoekprogramma voor le soldaten. 20.30 Voor de jeugd. 21.00 Licht ensemble. 21.20 Levensherinnerin gen. 21.35 Een reisje langs de Rijn, quasie-historisch zangspel. 22.15 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 De Kasimir Blaumilch-gracht, hoorspel. 23.55-24.00 Nieuws. Horizontaal: 1 voordeel; 2 niet één; 9 zweep; 12 eerstkomend; 14 schoeisel 15 familielid; 16 zeilbaan; 18 weggetje; 19 klem; 20 pendule; 22 stamppot: 23 elk vijfde jaar; 24 gebak; 25 handvol: 27 vrouw van Jakob: 28 mil. opl. school; 30 gesloten; 31 voegwoord; 32 half scheel: 34 dadelijk; 35 kluchtig; 37 pret; 3S hoofd van moskee. Verticaal: 2 aankomend; 3 paling; 4 trede; 5 roe; 6 wandversiering; 7 boom; 8 bloembed: 10 plaatsvervanger; 11 zacht in de mond; 13 hoendersoort; 15 chef; 17 schiereiland in Azië; 19 mest hoop; 21 keukenprins; 22 vlug; 24 plak kerig; 26 sortering; 28 niet vriendelijk; 2-9 tegen (Lat.); 32 koninklijk verblijf (Ned.): 33 hengelsnoer; 35 bij onder zoek; 36 verdwijn! De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: (wordt vervolgd) TELEVISIEPROGRAMMA’S KRO: 19.30 Vóórprogramma, voor jon ge mensen. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Actualiteiten. 20.40 Rens van Dorth komt even langs: licht program ma. 21.10 Bali, Indonesië, reportage over Indonesië. 21.45 De Fuik, t.v.-spel. 22.20 Kinderen van ons volk, een reeks pro gramma’s over de zwakzinnigheid (deel 4). NTS: 22.50-22.55 Journaal. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA’S 18.30 Berichten. 18.33 Sésame, program ma voor de jeugd. 19.00 Engelse les. 19.30 Katholieke uitzending. 20.00 Jour naal. 20.30 La Caméra explore le Temps: L’Affaire Calas, documentaire program ma. 22.30 Kunstkroniek. 23.00 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA’S 14.05-14.40 Schooltelevisie. 19.00 Inter nationale jeugdkroniek. 19.25 Arena, sportkroniek. 20.00 Nieuws. 20.30 Amu sementsprogramma. 21.10 Stantvantich is ghebleven mijnhert in teghenspoet, historisch-documentaire programma. 21.55 Flimnieuws en nieuwe films.. 22.40 Nieuws. ZATERDAG 19 JANUARI HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. VARA: 7.00 Gelukwens en Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmu ziek (7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Gelukwens en nieuws. 8.18 Lichte grammofoonmuziek. 8.40 Pianorecital: klassieke muziek. 8.50 Wegwijs: tips voor trips en vakanties. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Klassieke grammo- Oude muziek. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing. 10.05 Het spoor van Zijn komst, godsdienstige lezing. VARA: 10.20 Lich te grammofoonmuziek. 10.30 Van de wieg tot het graf, vragenbeantwoording. 10.45 Geknipt voor herhaling: gevarieerd programma. HILVERSUM n. 298 meter. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Opdat allen één zyn. 7.20 Oude kamermuziek (gr.). 7.50 Rally van Monte Carlo. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 ‘Lichte grammofoon muziek. 9.00 Djinn, gevarieerd program ma. Volgens berichten In de Australische pers streeft het ministerie van defensie naar de aankoop van de eerste duikboten voor de Australische marine. Verwacht wordt dat het kabinet op 22 januari over deze kwestie zal beraadslagen. Het zou gaan om drie of vier Britse duikboten van de Oberon-klasse. De pressie op de regering om duikboten aan te schaffen zou. volgens de Sun News Pic torial, zijn toegenomen sinds bekend werd dat Indonesië over – twaalf van de2e duik boten beschikt. (Advertentie) hoofdpijnhoofdp….. ho… AKKERTJES IwUbX CAtUU helpen sneller en beter dan ooit HOOG EN LAAG WATER 19 januari Vli3sïngen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wenteldinge nap uur meter 21.15 1.41 21.44 1.59 22.12 1.74 22.22 1.09 2.38 1.4/ 3.02 1.62 3.29 1.71 3.19 1.19 3.3 1.36 nap uur meter 15.17- 1.63 15.40 1.81 16.06 1.95 15.52 1.40
Dit is feitlik onmoontlik. Hierdie transaksies word deurlopend deur gebruikers in die bitcoin blockchain gedoen en in die openbare register aangeteken. Die koste van die gebruik van waterverkoelingstegnologie en elektrisiteit kan ook vinnig koste verhoog. Die werk van die mynwerkers is om die skepping van blokke te bevestig en in ‘n grootboek te skryf. Gate Array stel mynbouvervaardigers in staat om skyfies te koop en dieselfde aan te pas vir mynbou voordat dit in die toerusting gebruik word. BitcoinMining vir meer inligting, baie goeie dinge in die zijbalk.
Let daarop dat die benaming van eenvoudige grafiese kaarte en verwerkers ‘n oneffektiewe metode is om kripto-geldeenhede te vervaardig. Slegs toerusting met hoë kapasiteit is in staat om goeie produksie te lewer, maar daar is reeds baie mense met groot kapitaal in hierdie area.
Suid-Afrika is ryk aan minerale en die wêreld se voorste uitvoerder van chroom en platinum (9 persent van al die ingerekende uitvoere) en die tweede grootste uitvoerder van mangaan (9 persent). Ander uitvoere sluit in: ystererts (14 persent), voertuie en voertuigonderdele (9 persent), masjinerie en meganiese toerusting (7 persent), goud (7 persent), steenkool (6 persent) en diamante (2 persent). Die vernaamste lande waarheen uitgevoer word is: China (13 persent), die Verenigde State van Amerika (8 persent), Japan (7 persent), Botswana (5 persent), en Duitsland (5 persent). Ander lande sluit Namibië, Nederland en die Verenigde Koninkryk in.[12]
Finansiële deursigtigheid lyk asof dit ‘n probleem is wat gebruikers met betrekking tot Bittrex betref. Bittrex is een van die beste alternatiewe beskikbaar. Die platform het ‘n negatiewe balansbeskerming wanneer hierdie opsie gebruik word. Trailing stop verlies van geld: hierdie opsie is beskikbaar en gebaseer op die waarde wat gestel word by die stop verlies van geld. Dit word aanbeveel vir meer gevorderde gebruikers aangesien die bedrywighede dalk ‘n bietjie moeiliker kan wees in vergelyking met ander uitruilings. Dit is een van sy grootste voordele. Ideaal vir beginners omdat hulle al die risiko’s en belonings sal verduidelik en u sal help om u eerste kripto-beursie op te stel.
THIS APP IS REALLY great!App is really cool, very nice look and i can see that developers really work on it, still reservin 5 stars for payout day, if it go without problems you have 5 stars. I have just one question, i use this app for like 3 days now but just now i noticed that comment in description about rooted devices. I use rooted device will there be some problems at payout or something that i should know?
Hoe werk ‘n cryptocurrency? Die tegnologie skep ‘n onverganklike openbare grootboek, wat onder gebruikers van Bitcoin is. Bitcoin is óf geskep of dit is reeds in die stelsel en beweeg van gebruiker na gebruiker. Dit is ‘n gedesentraliseerde entiteit dus geen owerhede is aanspreeklik vir sy wins of verlies van geld nie. Bitcoin word bedryf deur ‘n gedesentraliseerde owerheid as meer waarskynlike regering uitgereikte geldeenhede.
Ripple netwerk, en word versprei deur hulle op wil. Monero is die mees prominente voorbeeld van die kriptonietalgoritme. Litecoin was een van die eerste cryptocurrencies na Bitcoin en gemerk as die silwer vir die digitale goue bitcoin. Stel jou voor iemand skep duisende eweknieë en versprei vervalste transaksies. In die jare negentig was daar baie pogings om digitale geld te skep, maar hulle het almal misluk.
Hoe Bitcoin te myn? As die beste digitale geldeenheid is Bismunt ook die oudste: sedert 2009. In Bitcoin se geval (soos met ander kripto-geldeenhede), is mynbou ‘n rekorddiens wat daarop gemik is om die blok-ketting in vorm, volledige en veilige vorm te hou, so onveranderlik. Mynboers is diegene wat die nuutste uitsending stransaksies na blokke verifieer, versamel en voeg, wat gekoppel is aan reeds bestaande blokke deur middel van kriptografiese hashes. Die gekoppelde aard van hierdie blokke beteken dat om een te verander, ook al die daaropvolgende veranderings moet verander word – ‘n ding wat uiteraard uiters moeilik is om af te trek.
IMPORTANT – Always work with the original BIOS of your cards, don’t download random BIOS online cause you can’t be sure they are made for your card type, even if they are the same model that does not mean they have the same bios. It’s very important to work with the original card BIOS to reduce the unnecessary risk to the minimum.
So hoekom is daar ‘n mynwerker of ‘n tuig wat vir duisende dollars besit, soos jy gewoonlik mense hoor praat? Die Bitcoin Miner het ‘n maklike koppelvlak. Die CGMinerhappens is die mees gebruikte onder boutmynwerkers. Nog ‘n super funksie wat dit het, is die vermoë om prestasie te rapporteer in ‘n eenvoudige grafiese weergawe om jou mynaktiwiteite op te spoor. Hulle monitor aktiwiteite soos die hash, gemiddelde spoed en die waaier spoed van die mynwerker waarop hulle geïnstalleer word. Soos hierbo genoem, is hierdie sagteware beskikbaar om superberekeninge deur die hardwares wat hulle op die blockchain-netwerk geïnstalleer het, te stuur.
The popularity of GPU-based cryptocurrency mining has driven up the prices of particularly efficient cards. GPU manufacturers have struggled to meet demands from miners. This struggle has resulted in a noticeable shortage of certain cards, as well as inflated prices from suppliers on the “secondary market” (in other words, resellers on sites such as eBay).
Alexandrië het die belangrikste gebied vir glasvervaardiging in die ooste gebly en luukse-glas veral vir uitvoer geproduseer. In Rome se westelike ryk het die stad Keulen in die Rynland tot die spil van die glasbereidingsbedryf ontwikkel, hoewel oostelike tegnieke steeds meestal aangewend is. Maar met die verval van die Romeinse Ryk en kultuur het die tegnieke vir glasbereiding, veral in die vyfde eeu, weinig vordering getoon. Germaanse glasware is nie meer so ryklik versier nie omdat vakmanne hul verkreë kennis en behendighede versaak en die kuns nie langer ontwikkel het nie.
Ethereum Waar kan ek koop (veilige) Ethereum of eter (ETH)? Shop veilig Ethereum of eter (ETH) of daad Foto: Resensies ethereum. org . 11 09. 2017 eter, die cryptocurrency die Ethereum netwerk, is soortgelyk gewild as die Big Brother Bitcoin. Teen 2016 was Ethereum slegs in die kriptoceen bekend. Intussen kry die digitale geldeenheid toenemende gewildheid, wat gedeeltelik die handelsvolume van Bitcoin oorskry.
There is a fourth possibility; which is that I missed the AMD driver update which fixed the speed problems for RX cards. I will do some more research and update the article. Thanks for pointing out the error though.
 – For Power Supplies, you want to double check that your PSU has enough connections to support the number of GPU’s you are running and enough overall wattage to support your total system power draw (and to give yourself some buffer of at least 10-15%). A helpful site for identifying how many 6 or 8 pin PCI-E power connections your GPU will require is here (Realhardtechx.com) and to get a sense of your overall system power draw, this is a good power consumption calculator (outervision).  Pro Tip: if building multiple rigs stick with the same brand PSU as you can use extra cables on your other systems if needed (e.g. I use only EVGA G2 PSU’s so if I have extra VGA, sata or molex cables from one build I can use them on another build).
A number of mainstream tech firms may consider following suit – given the massive demand for ASIC mining units worldwide. One only needs to look at the demand for Bitmain’s flagship S9 Antminers. Recent batches launched on its website have sold out within minutes – highlighting the voracious appetite for quality ASIC miners.
Hallo kollegas! Die idee om hierdie materiaal te skryf, was lankal, maar letterlik het gister nuus gesien wat vinnig versprei is oor baie Russiese media, selfs op federale vlak: … in die Suider-streek van Novorossiysk het ‘n ernstige vuur plaasgevind. Rondom 6-oggend het een van die woonstelle op die vierde verdieping in die huis, No. 25 langs South Street, aan die brand gesteek. In …
So het die fonds fondse ingesamel, dit na die filiaal oorgedra, en die bestuursmaatskappy is besig met sake-ontwikkeling. B2Broker Produk – en Dienslys. Deur die dienste van die B2BX-webwerf te sien of te gebruik, gee u hiermee toestemming vir die gebruik van koekies en soortgelyke tegnologieë vir die doeleindes wat beskryf word. In geval 1 BTC in die beursie van die projek gekrediteer word nadat die ICO klaar is, sal 1 BTC na die beursie van die sender gestuur word sonder enige binding aan die wisselkoers ten tye van die stuur van die BTC na die beursie van die projek.
Bepaal watter metode van leer om te pas by jou lewenstyl. Facebook vir normale hersiening, ontwikkeling en deel van kode. Maar selfs hierdie opsies is beperk. Muntbasis, ‘n beursie wat ontwerp is vir nuwe adopters, het selfs ‘n wagwoordherwinningsbron, iets wat ongehoord is in vorige dienste.
In 2016 het Wright publiek geword en ‘n aantal lang onderhoude aan die BBC, GQ, die Economist en London Review of Books gegee, waarin hy beweer het dat hy bewyse sal lewer dat hy Nakamoto is. Elke 10 minute word een van die myners beloon met ‘n som van bitcoin. Wel, dit kom weer terug na sensuurweerstand. Die pseudonieme stigter van bitcoin, Nakamoto, het in 2008 uit niks verskyn nie toe hy die witskrif gepubliseer het wat beskryf hoe sy voorgestelde digitale geldeenheid sou werk. Meer oor die algemeen het bitcoin beperkte voordele vir betalings tussen groot maatskappye en gewone verbruikers. Die rede vir die mynbou-vereiste, wat in wese ‘n rekenaar vra om voort te gaan om ‘n dobbelsteen te rol totdat dit ‘n paarduisend ses sessies in ‘n ry rol, is dat dit verseker dat geen enkele persoon kan dikteer wat op die netwerk gebeur nie. In daardie verhaal is die prysstyging bloot ‘n weerspieëling van die groeiende aanvaarding van bitcoin.
However, mining pools also serve another purpose. Right now, most mining ASICs are powerful at hashing, but surprisingly weak at everything else; the only thing they often have for general computation is a small Raspberry Pi, far too weak to download and validate the entire blockchain. Miners could fix this, at the cost of something like an extra $100 per device for a more decent CPU, but they do not – for the obvious reason that $0 is less than $100. Instead, they ask mining pools to generate mining data for them. The “mining data” in question refers to the block header, a few hundred bytes of data containing the hash of the previous block, the root of a Merkle tree containing transactions, the timestamp and some other ancillary data. Miners take this data, and continue incrementing a value called a “nonce” until the block header satisfies the proof-of-work condition. Ordinarily, miners would take this data from the block that they independently determine to be the latest block; here, however, the actual selection of what the latest block is is being relegated to the pools.
Foto’s en video’s worden schitterend weergegeven op de iPhone X. Velen zullen maar last van de uitsparing aan de bovenkant van het scherm, waar de “TrueDepth”Camera zit. In de test, het donkere gebied valt – Apple critici spottend “de inkeping” (De inkeping) gedoopt – na een paar uur op iets meer. In de video afspelen toch zwarte randen verschijnen aan de zijkanten, dus even “de inkeping” maakt niet uit.
One of the more unique elements of a mining rig is having a computer case that can handle 6 GPUs. Luckily people are making cases designed to hold a lot of graphics cards, an open air case is recommended for keeping the rig running optimal & cool.
Uitgebreide toets suite en deurlopende integrasie bou. GUIMiner ondersteun die gewildste Bitcoin Mining sagteware, insluitende OpenCL Miner vir AMD grafiese kaarte, CUDA Miner vir Nvidia kaarte, CGminer vir enige ASIC Miner, en selfs Ufasoft Miner, sodat jy Bitcoins kan versamel met jou SVE! WAAR KAN EK NUUS EN UPDATE OOR GUIMINER KRY? Dit ondersteun beide AMD – en NVIDIA-GPU’s, sowel as CPU-mynbou. Bitcoins sodra die program oopmaak!
Ander beroemde diamante wat in Suid – Afrika gevind is, is onder meer die Eureka (10,73 karaat), die steen wat die stormloop aan die gang gesit het. Dit is in 1866 deur die kinders van Daniel Jacobs opgetel onderwyl hulle met klippies op die oewer van die Oranjerivier by Hopetown naby Kimberley gespeel het. Dit word tans in die Parlemants biblioteek in Kaapstad bewaar.
Wat gebeur in die afgelope dae in ICOS en teken verkope? BTC-ECHO bied ‘n oorsig van huidige en komende ICO’s. TenX ICO Die TenX ICO het reeds Saterdag 100 000 Ether in die voorverkoop ingesamel en die oop ICO aangebied. Deur die totale teiken van 200 000 eters as befondsingsbedrag was 100 000 eters beskikbaar via die oop ICO.
Laad nu de mining software ethminer – we hebben voor het pakket ethminer-0.9.41-genoil-1.1.7 gebruikt die beschikbaar is op GitHub. Als u ethminer verwijzen van een andere bron, er zeker van zijn dat elke versie brengt expliciet GPU-mining ondersteuning.
In choosing the most efficient GPU the most important thing is striking a balance between how powerful you want your rig to be and how much you are willing to spend on the GPU itself and the electricity.
Politieke instabiliteit behels ‘n aantal gevare vir buitelandse beleggers soos onderbrekings in produksie of selfs beskadiging en konfiskasie van sy eiendom. Dit lei tot ‘n vermindering van buitelandse beleggings aangesien die koste en winsgewendheid van ‘n projek onvoorspelbaar word.
Daar is webwerwe wat sorg vir daardie deel van die dinge, met dien verstande dat jy die gasheer vertrou. En die regte geld eindig dikwels in die hande van die swembadoperateurs en – uitruilings, maar ek gaan uit. Die onlangse Nicehash-hack bied ‘n goeie les in hoekom dit ‘n slegte idee is. Elke keer as ‘n blok gevind word, begin die berekeninge weer, dus met hardeware wat vinniger moontlike oplossings kan soek, is dit voordelig. Daar is baie veranderlikes, en die mark is uiters wisselvallig, maar soos jy dalk raai die huidige pryse van baie GPU’s gegee het, is die antwoord ‘n klinkende. Met ‘n blok ter waarde van 12. Daar is die afgelope paar maande ‘n groot styging in kriptokurrency pryse gehad, maar dit kon die ander kant gegaan het.
TEAMSWITCHER besef dat die VSA geld druk, ondanks hulle goue reserwes is lankal weg. Almal druk geld. U moet u tuis uitruil na ander geldeenhede via aanlynruilings. Bitcoin is aanvanklik ontgin met behulp van SVE’s. Die eweknie-kontantstelsel is bedoel om die internet ‘n beter plek te maak, maar as gevolg daarvan sal dit ‘n nagmerrie daaruit maak. Gemaak deur ‘n anonieme ontwikkelaar, het Bitcoin in 2008 uitgekom. Cardano is ‘n nuwe cryptocurrency wat kom met ‘n paar interessante nuwe innovasies.
Aluminium hidried, (AlH3)n, kan vanuit aluminium trimetiel en ‘n oormaat waterstof voorberei word. Dit brand plofbaar in lug. Dit kan ook voorberei word deur die werking van aluminiumchloried op litiumhidried in ‘n eter oplossing, maar kan nie vanaf die oplosmiddel geskei word nie.
Teen hierdie tyd is jy seker bekend met aanlyn-casino’s. Hulle is redelik eenvoudig. Jy speel ‘n spel van geluk, of vaardigheidsbasis soos poker, en as jy wen, verdien jy geld. Bitcoin maak dit maklik om te dobbel en jy kan ‘n paar groot hoeveelhede bitcoins verdien as jy ‘n groot boerpot wen. Natuurlik, as dit gaan om dobbelary, wen die huis altyd op die lang termyn, so risiko’s is hoog.
Video Cards: AMD Radeon RX 470/480 and Radeon RX 570/580 video cards are all the rage right now when it comes to ethereum mining, but they are extremely tough to find since they are all being bought to mine ether.

One Reply to ““eterum-mynbou-sagteware vensters 8 beste””

  1. Het grote voordeel van het betalingssysteem voor dealers en klanten: de laatste hoeft niet te registreren als een regel, vooral omdat ze kunnen betalen met hun Amazon-account. 130 miljoen gebruikers, volgens de trading platform “Afrekenen door Amazon” Gebruik vanaf het begin. Dit moet een volwassene, een echte concurrent van PayPal zijn. Amazon’s prijslijst is omdat zelfs een oorlogsverklaring aan de payment service reuzen: Amazon vereist exact dezelfde tarieven als PayPal. Voor een transactie binnen de EU een kleine dealer betaald op beide platforms 35 eurocent plus 1,9 procent van het totaal.
    Quadrigacx : A well known Canadian Cryptocurrency exchange platform, with offices in Vancouver, BC. “Our goal is to provide an easy to use platform to simplify the process of buying and selling Bitcoins.”
    Top ranking cloud mining companies collected at one place. Constantly updated reviews, ratings and product comparisons. Only latest information and news. Valid promo codes, coupons, redeem codes and deals for all best cloud mining platforms. Don’t waste your time! Start mining right now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *