“etereum ontginning op android beste”

“etereum ontginning op android beste”

ENGEL U SAN EK Ah CISCO Amsterdamse Bears Bij Kees Lansen gaat de zon niet onder PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer SUNK HALEN! Klanken uit de ether fc! 18 Waar zijn onze schepen VRIJDAG 18 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DAT IS nog eens hartverwarmend in deze barre tijd: in het rijk van Kees Lansen gaat de zon niet onder. Als nu terstond wordt onthuld, dat de Biezelingse wagenmaker deze nog al omvang rijke uitspraak zelf heeft gedaan, bestaat de kans, dat men een totaal verkeerde indruk van hem krijgt. De heer Lansen (59) is een bescheiden, hardwerkende man, die een succesvolle strijd heeft gestreden tegen het verval van zijn beroep en wiens éénmansbedrijf, door zijn grootvader in 1863 gevestigd, in februari honderd jaar bestaat. A Is Lansen schertsend zegt: „Ik heb al eens gezegd ik ben net als Nero de zon zal in mijn rijk niet meer ondergaan” en daarbij met een schouderop halend „Zal hij het niet gezegd hebben” terecht betwijfelt of Nero dit boeiende proza wel mag worden toegeschreven, heeft hij daarmee de situatie rond de laatste Zeeuwse wagen makers getekend. IJzige Mozart in Schoondyke Na de Dreischorse olifant een an der niet gering werk-in-sneeuw: een ijzige Mozart, die plotseling op de Brink in Schoondijke is versche nen. Een lijvig werkstuk van de ta xi-ondernemer J. A. Luteijn, die er een middagje en een massa sneeuw voor uittrok. Vroeger had ieder dorp zijn wagen maker. grotere dorpen telden er twee of drie. En ieder van hen had volop werk met het vervaardi gen en repareren van houten ploegen en eggen, „driewielskarren” en de zogenaamde Zeeuwse boerenwagens, om enkele dingen te noemen. Nu zou er, als hun aantal even groot was gebleven, geen droog brood meer voor ze te verdienen zijn. De wagen makers moesten met de tijd mee. Ve len schakelden over op de carosserie- bouw. Lansen gaat ze op zijn vingers na: Beuzenberg in Kapelle, Koster in Oud-Sabbinge, Lansen in ‘s-Graven- polder, Luteijn in Yerseke. Maar Lansen in Biezelinge bleef zijn oude beroep trouw. En wat hij mocht verwachten gebeurde: er bleef voldoende werk voor hem, zij het dan dat hij een veel groter „ambtsge bied” kreeg. Van heinde en ver kwa men de boeren met te repareren kar ren en andere houten gereedschap pen naar het werkplaatsje, sinds 1863 op dezelfde plaats aan een slingerend dijkje in Biezelinge. „Juist doordat er nu nog maar zo weinig wagenma kers zijn komen ze van alle kanten” vertelt Lansen glunderend van be roepstrots, „ik zit hier bovendien nog mooi in het centrum van Zuid-Bevë– land. Overal heb ik m’n klanten zit ten. vandaar dat ik wel eens zeg dat in mjjn rijk de zon niet ondergaat. En het gaat al honderd jaar onder dezelfde naam, want m’n grootvader was een C. van Cornelis Lan sen en m’n vader ook. M’n groot vader was Axelaar van geboorte, hij was wagenmakersknecht in Kruinin- gen. In die dagen was er hier een Fraanje, die ermee stopte en die zaak heeft hij toen overgenomen. Zelf word ik niet meer opgevolgd. De wa genmakerij is in de loop der jaren erg afgetakeld. Het is allemaal ban denwagens geworden en daar is voor ons weinig aan te repareren”. Toch slaagt Lansen, befaamd om zijn vakmanschap, er keer op keer weer in werk aan te trekken, nieuwe bronnen aan te boren: als de bandenwagens op de markt komen, begint hy die zelf te vervaardigen en als hij daarmee aan alle behoeften heeft voldaan, werpt hij zich op de fabricage van „fruitladders”, oerde gelijk vakwerk voor de fruitpluk in de boomgaarden. Geen zeetje gaat hem te hoog, op het laatst ziet men hem in Biezelinge doende met het maken van twaalf meter lange lad ders, met zo’n 56 sporten. Men ziet het hoofdschuddend aan en becijfert al gauw wat het nijvere Keesje Lan sen blijkbaar nog niet heeft gedaan: die ladders krtfgt hij met geen ge weld het kleine werkplaatsje uit. Lansen laat zijn publiek lachen. Op de morgen van de tewaterlating smoest hij wat met een vriendelijke vrouw, die aan de andere kant van de dijk een laag perceeltje tegenover zijn werkplaatsje bewoont. Even la ter schuift het vrouwtje een venster omhoog. En als ze dan ook nog, KEES LANSEN ..lust en m’n leven.. aan het eind van de kamer, de bed steedeurtjes openzet, kunnen Lan- sens formidabele ladders op trans port. Ach, en zo is er altijd wel werk voor Lansen. „Afgelopen zomer zijn er op het land, bij het gebruik van combi- *wwwVuvvwvVU\IVVWWW\AA/\A/\AJWWWIAfVWI/WWVVWWWWM\AAA»MV\A/IJMIA^WWWWWVWI«JVIIVM»AAAnJVW^AAIWVWWWM\AAAA^^W\AA»WV\^VW«MlfWVWWWVW\^^^\^^V»A/WAAArfli\/\AAilitfWVWWVWW nes, veel bakken op wagens gezet voor het vervoer van graan. Dat was weer wat nieuws. Deze zomer hebben ze weer van die bakken nodig, ‘k Ben al aan de eerste bezig. Ook maak ik nog veel tweewielige karren voor de tuinbouw. Als ik de gezondheid krijg, hoop ik dit werk nog heel lang te mogen doen. Dit hier, de werkplaats, is zoveel als m’n heiligdom. Het is nog altijd m’n lust en m’n leven. En als het eens een beetje minder druk is, heb ik het niks naar m’n zin”. De buurt weet er over mee te pra ten. Maar gelukkig maakt Lansen het niet meer zo laat als vroeger gelukkig ook niet zo hondsvroeg. „Kees die hae nae bédde as een an der opstaet” werd er toen gezegd en typerend was de avondlijke verzuch ting van een buurvrouw: „Noe ei je me vanmorgen wakker gemaekt, schei-ter noe-es mee uut, anders óu je me nog wakker ook”. STILLE MARKT BEÜRSOVERZICIIT. De stemming voor de internationale waar den is donderdagmiddag bij de opening ze ker niet tegengevallen. Philips en Unilevers lagen op dat moment op respectievelijk f 144.80 en f 142 zelfs twintig cent boven het vorige slotniveau. Hoogovens moesten drie punten prijsgeven op 542. A.K.U. praktisch onveranderd op 422. Kon. Olies hadden wat aanbod te verwerken waardoor dit fonds op f 157 80 circa f 1.50 lager noteerde. Even als woensdag was ook gisteren de omvang n de handel minimaal. Hoewel onder meer gang van zaken bij het A.K.U. concern het afgelopen boekjaar reeds eerder deze maand door de president-directeur van het bekendgemaakt, maakten de gis- ;n gepubliceerde jaarcijfers van A.K.U. beurze een goede indruk. Deze aandelen hebben de voorgaande veertien dagen steeds ‘vast in de markt gelegen. Hierop volgen week een technische koersreactie. Er kwa- ;n op genoemde gepubliceerde cijfers ko pers in de markt waardoor de koers van de rayon-aandelen steeg tot 426. De stukken verlieten de markt op circa 424. Gezegd moet echter worden dat de koersstijging niet ge paard ging met een ruimere handel, inte gendeel, de markt bleef klein. Philips had bij de opening blijkbaar wat te hoog gegre- Verkiarlng: Staatsien. 102% St. Mij. Ned. 331 132% Ned. ’59 4% 102% Niev. Goud. 107% 107% Ned. ’60 41/2 I02ft 102% v. Ommeren 243 240% Ned. ’47 3% 92,’, 92ft Rott. LI. 131 130% Ned. ’51 3% 96% 96% Schv. Unie 127 129 Ned. ’43 3% S8ft 88ft Ned. ’50 3’/. Ned. ’55 3% Ned. ’37 3 89 92ft 91’/» 89 92% 91% industrie enz. Alb. Heijn 170 170 Gr. boek 46 91% 91% Am. droogd. 241 242 Doll. ’47 91’4 91% Berg. Jurg. 288 290 tnv. cert. 3 98ft 99%* Berk. Pat. 196% 196 Ned. ’62-64 Ned. Ind. ’37 98% 99% 98% Blaauwh. Bij enk. 340 350 903 6 W.B. Len. ’57 106ft 106% Calvê Centr. Sulk. Fokker 700 290 700 290 419 Aandelen v. Gelder 256 257 AmsL rubb. 103V« 104!/«* Gist sp. 365 365 H.V.A. 127-% 129 v. d. Heem 297 299% A-K.U. 421′, 2* 424 Heineken 475 •177% Deli M. 142.30 142 Internat. 226 226 Hoogov. 544 545 Intervam 174% 172% Philips 144.30 344.20 K.N. Papier 294% Unilever 141.60 142.50 K. Zout 745% 750 Kon. Olie 159.30 157 Muller Ned- Dok 325% 159% 330 160 Sch. luchlv. Ned. kab. 465 1 461 H.A.L. 115% 115% Netam 250% 250 K.L.M. 52.20 50.20 Nijverdal 233% 234 K.N.S.M. 139 139% Rott. Dr. Dok 374%b 383 Kon. Paketv. 137 139 – Schelde N.B. 219 219 2304. Piloot Storm had het gevoel alsof iedere vezel van zijn lichaam werd losgerukt en nog steeds verer gerde het schokken en trillen van de machine… De vijanden waren versla gen…letterlijk en figuurlijk vernie tigd…en nu moest hij de raketten weer snel uitschakelen… Maar hoe zeer lüj zijn krachten ook inspande, Arend slaagde er niet in een arm op te heffen om het instrumentenbord te bereiken… Hij
voelde dat hij het be wustzijn ging verliezen… Op datzelf de ogenblik klonk er een zware knal in het achterschip en de Pionier be gon wild rond te draaien over het rotsplateau, ul3 ccn plotseling losge laten, leegsputterende kinderballon. Een der raketblokken had het begeven met het gevolg dat de machine in grote cirkels naar bak boord tolde, het ene moment laag over de grond scherend, het volgende weer omhoog zwaaiend in de ijle dampkring. Naderhand zouden de drie heelalreizigers zich met recht kunnen verbazen over de miraculeuze wijze waarop zij toen aan de dood ontsnapten! Er waren namelijk momenten, dat de pionier op enkele decimeters afstand langs moorddadige rotspieken suisde…! Feuilleton dooi C. Buddington Kellant 9 Maar California heeft zelf zoveel keus, antwoordde Anneke. Ik geloof niet dat ik ooit, zoveel knappe v. …-wen bij elkaar gezien heb als in Montgomery Street. Maar nooit genoeg, ze: McAlister galant. Dc vraag overt.ci’t aiUjd net aan bod. Als alle vrouwen even mooi waren, zei Anneke, dan zou dc schoonheid haar waarde verliezen. Zijn edelstenen niet juist zo kostbaar omdat ze zeldzaam z(jn? Edelstenen! riep mevrouw Gustave Touchard uit. wier man de openingsrede op dc fancv-fair had uitgesproken. Wat zou ik het heerlijk vinden zelf een dia mant tc hebben. Ze raakte de fonkelen de hanger van baar halssnoer aan. We hebben goud en we hebben zilver. Waaronrtrekken de heren er niet op uit om diamanten tc vinden. Ook dat kan komen, zei mijnheer Ralston. Men zegt dat er in Mexico sma ragden z|jn. Wie w^ct brengon de edel stenen ons nieuwe jkdom. Anneke spitste haar oren. Ze dacht aan het ongeslepen kieinood dat ze na het onverwachte bezoek van Philip Arnold op de grond svonden had en ze beleef de opnieuw het opwindende moment waarop de winkelbediende haar verteld had dat het een echte diamant was. Ar nold kende het vak. Hij had al eens een rijke goudader gevonden en met winst verkocht. Hij was op avontuur geweest in de woeste streken van Arizona. Ze had het leren builtje gezien waarin hij zijn stenen bewaarde en ze herinnerde zich wat h(j gezegd had over ongehoorde rijkdommen, die alleen nog maar op ontginning wachtten Ze had hem aan vankelijk niet geloofd, maar na haar be zoek aan de juwelierswinkel was ze gaan twijfelen. Waarom konden Philip Arnold en zijn gluiperige, zwijgzame compagnon John Slack, niet degenen zijn die von den. waar manheer Ralston op gedoeld had? Ze bewaarde dc steen in een la van haar schrijftafel. Hij behoorde aan Ar nold. Hij moest hem terughebben, maar ze wist niet waar hij was. De gesprek ken aan tafel werden voortgezet, maar Anneke hoorde niets. Ze was in ge peins verzonken. Arnold was geen on voorzichtig iemand en z|jn partner met dc loerende oogjes nog minder. Ze wa ren geen van beiden mensen om zo maar een paar honderd dollar te laten slinge ren. Wat voerden ze in hun schild? Van af het ogenblik dat ze Hardin Country had verlaten, had ze zich telkens opnieuw voorgenomen voorzichtig te zijn, had ze zichzelf voorgehouden, dat ze geen fou ten mocht maken. Maar nu had ze een voorgevoel dat er gevaar dreigde. Waar was zij in betrokken geraakt? Welke rol probeerde men haar op te dringen? Ze schrok op uit haar gepeins bij het horen van de stein van Juan Parnell. Waar was U, juffrouw Villard?, vroeg hij. Dit is al de derde keer dat U geen acht slaat op een geestige op merking van my. Ze glimlachte verontschuldigend. Ik weet zeker dat die opmerking waard is herhaald te worden, zei ze. Juffrouw Villard wat mankeert U? vroeg hy met lichte spot. Dit is de eer ste keer dat U mij hoffelijk bejegent. O. een vergissing, gaf zij ten ant woord. Frangois Pioche stond op en sprak zijn gasten toe met de gratie en het gemak van de geboren redenaar. Ik hoop, mijne vrienden, dat U behagen zult scheppen in de kleine genoegens die ik U bereid heb. Zullen wij thans naar de salon gaan en naar wat muziek luisteren? De gasten zochten ieder een plaats in het langwerpige vertrek, waar men ruim een uur bleef luisteren naar zang en muziek, het beste wat San Francisco op dit gebied te offreren had. Toen was de avond ten einde. Pioche wenste ieder van zyn gasten persoonlijk een goede nachtrust. Een enkel ogenblik hield hy Anneke’s hand in de zyne. Juffrouw Villard, zei hij. Het was mij werkelijk een genoegen U aan mijn tafel te ontvangen. Ik hoop U weer te zien.. En jou ook. .luan. Men vergeet zo licht, welk een aantrekkingskracht er van de jeugd uitgaat. Juffrouw Vil lard, staat U ccn man op leeftijd toe. te verklaren dat uw charme en schoon heid het meeste tot het welslagen van het diner hebben bijgedragen. Anneke voelde haar wangen gloeien van plezier. Ze had niet gefaald. Ze had genade gevonden in de ogen van deze aristocraat. Ik zal U thuisbrengen, zei Parnell. Ze legden samen de korte afstand naar Anneke’s deur af. Juffrouw Villard, zei Juan er moet vanavond, aan tafel iets zijn dat U onaangenaam getroffen heeft. Totaal niet, antwoordde zij net iets te vlug. Ik heb mijn ogen niet in mijn zak… zei hij. Het was iets over juwelen. U schrok. Het leek me zelfs dat U bang was. Ze antwoordde niet dadelijk. Goe~ den avond, mynheer Parnell, zei ze toen op koele toon. Welbedankt voor uw ge leide. Hij glimlachte ironisch. Uw dank is waarlijk overstelpend zei hy. Goede avond, juffrouw Villard. Maar onder het uitlopen van de straat dacht hij na. Dat meisje was bang, zei hij by zichzelf. Waarom is ze zo ge schrokken van het woord „juwelen”. HOOFDSTUK 6. In de ochtenduren arriveerde een reus achtige boeket bloemen met het kaartje van Juan Vallejo Parnell Hephzibah schikte de rozen in een vaas en bewaarde een afkeurend stilzwygen. Anneke was niet al te zeer. ingenomen met deze attentie. Jongelieden van het slag van Parnell pasten niet in haar schema. Vind je hem dan lastig?, vroeg Hephzibah. Hij Is jong en vrijpostig. Kortom ik heb van alles op hem tegen. pen. De koers daalde tot f 144.30. Daarente gen liepen Unilevers op tot 142.70. Beide fondsen noteerden boven pariteit New York. Gedurende de verdere beursduur konden Hoogovens het geleden verlies geheel Inha len op 545. Wallstreet deed woensdag, na de twee voor gaande kwakkeldagen, positie! een stapje terug als gevolg van aanhoudende winstne mingen. Voor deze winstnemingen waren op de Newyorkse beurs geen aanwijsbare rede nen aanwezig. Ook de Nederlandse hoofd fondsen lagen er wederom zwak in de markt. Dat dit geen stimulans voor het Damrak was laat zich gemakkelijk begrijpen. De overige internationale beurzen waren licht verdeeld. Hiermede rekening houdend viel de tenden tie gistermiddag op het Damrak voor de hoofdfondsen beslist mee. In de scheepvaartsector konden de slotkoer- sen van woensdag zich zeer gemakkelijk handhaven. Scheepvaart-Unies lagen goed gedisponeerd in de markt. De stemming voor de leidende cultures was prijshoudend tot eerder iets luier. In de staatsfondsenhoek kwamen geen veranderingen van enige bete kenis voor. Op de inschrijvingen woensdag op de 4procent lening Bank voor Neder- landsche Gemeenten groot f 100 min., pari, zal een zeer belangrijke reductie moeten worden toegepast. In de lokale afdelingen was weinig te doen. Aandelen „Kip kampeerwagens” werden iets Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 17 januari. Londen 10.10%—10.10%. New York 3.603.60%. Montreal 3.34ft—3 34ft. Parijs 73.47—73.52. Brussel 7.23%— 7.23%. Frankfort 89.87—89.92. Stockholm 69.49—69.54. Zürich 83.20—83.25. Milaan 57ü9’/:—58.04%. Kopenhagen 52.1652.21. Oslo 50.40 —50.45. Wenen 13.93’/.—13.94%. Lis sabon 12.59%—12-61. lager geadviseerd. De resultaten van dit con cern over het afgelopen boekjaar zijn, blij kens het eerste verslag na de introductie van deze vennootschap ter beurze, bij de ver wachtingen ten achter gebleven. Dit was voor de beurs een tegenvaller. „Hollandse Eeton Maatschappij” werd op 415 geadvi seerd, tegen een laatstgedane notering op 396, in verband met het plan van de „Lar.d- bank” tot het doen bouwen van een wolken krabber in Den Haag. gedaaD eD Dieden; t gedaan en iaten:”t> meden: lat’ Sehokbet. Scholten F. Stokvis Vergd. Blik Vergd. Mach. Vredest. Wilton Zwanen b. Interunie Robeco Valeurop A’d. Bank N.H. Mij. R’d. Bank
Tw. Bank Obl. Amerlk. aand. Am. Enka Am. mot. Am. Tel. Anaconda Beth. St. Cit. Serv. Curt. Wr. Intern, concerns Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen ex dividend: c 325.8 139.2 259.2 152.3 354.1 473.4 327.5 138.3 260.2 152.7 17-1 472.8 327.6 138.3 44% 32ft 56% Du Pont Ge. Elecr. Gen. Mot. Int. Nick. Kennecott Nat. Can. Rep. Steel Shell Oil Stud. Pack, Tide Water OS. Steel PREMIEL. Alkmaar A’dam ’51 A’dam ’56 I A’dam ’56 II A’dam ’56 IH Breda ’54 Dordr. ’56 Eindb ’54 Ensch. ’54 D. Haag 52 I D. Haag 52 U R’dam ’52 I R’dam ’52 II R’dam ’57 Utrecht ’52 Z.-Holl. ’57 Z.-HolL ’59 NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL VRIJDAG 18 JANUARI HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. AVRO: 12.00 Lichte muziek en zang. 12.20 Regeringsuitzending: voor de land- bouw. 12,30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Sport en Recreatie, af gewisseld met grammofoonmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Lichte muziek. 14.00 Studie in het improviseren: Ame rikaans kamermuziek ensemble. Vooraf: Interview. 14.20 Herinneringen uit den Veldtogt van Rusland in den jare 1812, klankbeeld. 14.45 Vervolg studie in het improviseren. 15.05 Radio-Revue. VA RA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschie denis: muzikale lezing. 16.30 Voor de zieken. 17.00 Tijd voor teenagers. 17.50 Actualiteiten. 18.00 Nieuws. 18.15 Ge sproken brief uit Vlaanderen. 18.20 Kin derkoor. 18.45 Reportage van het twee jaarlijks congres van de Partij van de Arbeid. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Muziek voor kinderen (gr.). VPRO: 19.30 Kunstkroniek. 20.00 Nieuws. 20.05 De eerste zitting van het concilie, ie- Even puzzelen “r 3 7 y 10 f4 12 13 UI lb 17 J 19 19 20 21 u 22 31 K 2* Pj 2i 2b 2/ 5 £9 H io “i J? 34 JH 37 A zing (H). 20.20 Lichte grammofoonmu ziek. 20.40 Boekbespreking. 20.50 We reld in beweging, lezing. VARA: 21.00 Metropoleshow: amusementsmuziek. 21.35 Zonder blinddoek: discussies. 22.15 Buitenlands weekoverzicht. 22.30 Nieuws VPRO: 22.40 Waarom wonen wij zoals wij wonen?, gesprek. VARA: 23.00 Re portage tweejaarlijks congres van de Partij van de Arbeid. 23.15 Lichte gram mofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s. 12.00 Middagklok – noodklonk. 12.04 Po pulaire grammofoonmuziek. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht ensemble met zangsolisten. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 de zieken. 16.30 Altmezzo en piano. 17.00 Boekbespreking. 17.15 Kinderkoor. 17.40 Beursberichten. 17.45 Licht orkest en zangsolistcn. 18.20 Klassieke grammo foonmuziek. 18.50 Regeringsuitzending: Beroepenvoorlichten: wegwijzer in de be- roepenwereld. 19.00 Nieuws. 19.10 Actua liteiten. 19.25 Boekbespreking voor de jeugd. 19.30 Politieke lezing. 19.40 Vlie dende schijven, verzoekprogramma voor le soldaten. 20.30 Voor de jeugd. 21.00 Licht ensemble. 21.20 Levensherinnerin gen. 21.35 Een reisje langs de Rijn, quasie-historisch zangspel. 22.15 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 De Kasimir Blaumilch-gracht, hoorspel. 23.55-24.00 Nieuws. Horizontaal: 1 voordeel; 2 niet één; 9 zweep; 12 eerstkomend; 14 schoeisel 15 familielid; 16 zeilbaan; 18 weggetje; 19 klem; 20 pendule; 22 stamppot: 23 elk vijfde jaar; 24 gebak; 25 handvol: 27 vrouw van Jakob: 28 mil. opl. school; 30 gesloten; 31 voegwoord; 32 half scheel: 34 dadelijk; 35 kluchtig; 37 pret; 3S hoofd van moskee. Verticaal: 2 aankomend; 3 paling; 4 trede; 5 roe; 6 wandversiering; 7 boom; 8 bloembed: 10 plaatsvervanger; 11 zacht in de mond; 13 hoendersoort; 15 chef; 17 schiereiland in Azië; 19 mest hoop; 21 keukenprins; 22 vlug; 24 plak kerig; 26 sortering; 28 niet vriendelijk; 2-9 tegen (Lat.); 32 koninklijk verblijf (Ned.): 33 hengelsnoer; 35 bij onder zoek; 36 verdwijn! De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: (wordt vervolgd) TELEVISIEPROGRAMMA’S KRO: 19.30 Vóórprogramma, voor jon ge mensen. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Actualiteiten. 20.40 Rens van Dorth komt even langs: licht program ma. 21.10 Bali, Indonesië, reportage over Indonesië. 21.45 De Fuik, t.v.-spel. 22.20 Kinderen van ons volk, een reeks pro gramma’s over de zwakzinnigheid (deel 4). NTS: 22.50-22.55 Journaal. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA’S 18.30 Berichten. 18.33 Sésame, program ma voor de jeugd. 19.00 Engelse les. 19.30 Katholieke uitzending. 20.00 Jour naal. 20.30 La Caméra explore le Temps: L’Affaire Calas, documentaire program ma. 22.30 Kunstkroniek. 23.00 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA’S 14.05-14.40 Schooltelevisie. 19.00 Inter nationale jeugdkroniek. 19.25 Arena, sportkroniek. 20.00 Nieuws. 20.30 Amu sementsprogramma. 21.10 Stantvantich is ghebleven mijnhert in teghenspoet, historisch-documentaire programma. 21.55 Flimnieuws en nieuwe films.. 22.40 Nieuws. ZATERDAG 19 JANUARI HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. VARA: 7.00 Gelukwens en Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmu ziek (7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Gelukwens en nieuws. 8.18 Lichte grammofoonmuziek. 8.40 Pianorecital: klassieke muziek. 8.50 Wegwijs: tips voor trips en vakanties. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Klassieke grammo- Oude muziek. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing. 10.05 Het spoor van Zijn komst, godsdienstige lezing. VARA: 10.20 Lich te grammofoonmuziek. 10.30 Van de wieg tot het graf, vragenbeantwoording. 10.45 Geknipt voor herhaling: gevarieerd programma. HILVERSUM n. 298 meter. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Opdat allen één zyn. 7.20 Oude kamermuziek (gr.). 7.50 Rally van Monte Carlo. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 ‘Lichte grammofoon muziek. 9.00 Djinn, gevarieerd program ma. Volgens berichten In de Australische pers streeft het ministerie van defensie naar de aankoop van de eerste duikboten voor de Australische marine. Verwacht wordt dat het kabinet op 22 januari over deze kwestie zal beraadslagen. Het zou gaan om drie of vier Britse duikboten van de Oberon-klasse. De pressie op de regering om duikboten aan te schaffen zou. volgens de Sun News Pic torial, zijn toegenomen sinds bekend werd dat Indonesië over – twaalf van de2e duik boten beschikt. (Advertentie) hoofdpijnhoofdp….. ho… AKKERTJES IwUbX CAtUU helpen sneller en beter dan ooit HOOG EN LAAG WATER 19 januari Vli3sïngen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wenteldinge nap uur meter 21.15 1.41 21.44 1.59 22.12 1.74 22.22 1.09 2.38 1.4/ 3.02 1.62 3.29 1.71 3.19 1.19 3.3 1.36 nap uur meter 15.17- 1.63 15.40 1.81 16.06 1.95 15.52 1.40
Gaming machines worden steeds kleiner: Toon op de Computex pc-fabrikanten systemen met minder dan 3 liter volume, dat voldoende stroom te voorzien voor VR-bril. Er is ook het nieuwe bestuur formaat Micro-STX die MXM grafische kaarten ontvangt.
Such a setup would require a substantial change to Bitcoin’s mining algorithm, and uses cryptographic primitives far more advanced than those in the rest of Bitcoin; arguably, complexity is in itself a serious disadvantage, and one that is perhaps worth it to solve serious problems like scalability but not to implement a clever trick to discourage mining pools. Additionally, making mining pools impossible will arguably make the problem worse, not better. The reason why mining pools exist is to deal with the problem of variance; miners are not willing to purchase an investment which has only a 15% chance of earning any return. If the possibility of pooling is impossible, the mining economy will simply centralize into a smaller set of larger players – a setup which, unlike now, individual participants cannot simply switch away from. The previous scheme, on the other hand, still allows pooling as long as the local node has the full blockchain, and thereby encourages a kind of pooling (namely, p2pool) that is not systemically harmful.
Nailed it Geekman! So many miners have no clue about business. Just because they are smart at technology doesn’t mean they made a good business decision. The GTX1060 payback time is so much shorter than other cards right now. This makes it the perfect low power and moderate hash card. Return on investment is crucial if you are doing this to make money.
Die IQ Mynbou-platform is nie ‘n bedrogspul nie, maar ‘n outentieke sagteware vir kripto-geldeenheid-mynbou. Dit het baie voordele, insluitend die vermoë om gelyktydig verskeie geldeenhede te versamel. Die platform is gebruikersvriendelik en gratis. U kan veilig met die sterk algoritmes begin mynbou en geniet die voorsiende winsgewendheid.
Tans is daar nie baie mense wat nooit van mynbou en ‘n kans om te verdien ‘n virtuele geldeenheid nie afhangende van die ligging of beroep gehoor. Dit is ‘n gulde geleentheid om jou welsyn te verbeter, maak vriende met mense van regoor die wêreld en gebruik vrye tyd effektief ⌚️.
Nou kan jy bitcoins gebruik om regte goedere en dienste te koop. Hier, in die tabel hieronder, het ons die rang van die webwerwe bedek met sy ligging en geldeenheid en hoe u kan koop. Opsomming: 247Exchange is ‘n veteraanspeler in die Bitcoin-ekosisteem sedert 2014, waarmee jy Bitcoins op ‘n eenvoudige en veilige manier met ‘n kredietkaart kan koop. Opsomming: Coinbase is waarskynlik die gewildste maatskappy vandag vir die aankoop en uitruiling van bitcoins.
One of the many advantages of having a robot run your organization is that it is immune to any outside influence as it’s guaranteed to execute only what it was programmed to. And because the Ethereum network is decentralized, you’ll be able to provide services with a 100% uptime guarantee.
Jy kan baie maklik ‘n rekening skep. Kliek net op REGISTREER, voer jou e-pos en ‘n veilige wagwoord in en jy is goed om te gaan. Maak seker dat jy die verwysings skakel gebruik van die persoon wat jou verwys het om by hierdie klub aan te sluit, aangesien dit slegs ‘n uitnodigingsklub is.
So, wat banke bank aan, is nie hul verpligtinge na te kom? Dit is ‘n goeie rede om dit te ondersteun, maar die opbou van ‘n ideologie is nie baie sinvol nie. Met genoeg mense wat genoeg goedere en dienste bied, sal ons uiteindelik ‘n ten volle geslote lus ekonomie skep. Nou kan jy uitgaan en ‘n bankrekening oopmaak. Gods vir die boerklasse. Ontbreek ek hier iets? Geweldige beelde van Sinbad wat met ‘n Motie-asteroïde-kolonie verbind terwyl die Atropos stasie besit, ‘n feeslose swart eier onder sy Langston-veld.
U kapitaal is in gevaar. Sommige van die mees algemene doeleindes is spoed, privaatheid en prys. Aangesien kripto-geldeenheid so ‘n nuwe tegnologie is, kan dit wees dat mense dit nog nie gebruik het vir die uiteindelike gebruik daarvan nie. Dit is egter die belangrikste is dat hulle die verskeidenheid pare bied wat jou interesseer. Die grootste verskil tussen Bitcoin en die vorige pogings, soos Digicash, was egter dat dit heeltemal gedesentraliseer moes word. Die enigste manier waarop jy kan uitvind, is om te kyk of die wisselkoers deursigtige data bevat van die munte wat in verkoue is. Handel is nie in staat om inligting oor al die beskikbare makelaarwebwerwe of makelaarwebwerfaanbiedings te vertoon nie.
Pryse, volume en uitgebreide kaarte op feitlik alle Bitcoin markte. Qt-gebaseerde ingeboude gebruikersinterface. Mycelium beursie vir Android bied verskeie sekuriteitskenmerke. Gox, TradeHill, ExchB, CampBX, en InstaWallet. ‘N OpenCart-betalingsmodule wat met ‘n bitcoin-kliënt kommunikeer met behulp van JSON RPC. BlockCypher Full node bitcoin kliënt gebou vir skaal – en datacenteromgewings.
2. What PSU valtage do you recoment since both the logic that you used with the 20% rule and this calculator by OuterVision (https://outervision.com/power-supply-calculator) (the same as the CoolerMaster one) is suggesting that you buy “bigger” PSU? (GPUs use a variable of 150, meaning around 1000 and then adding the processor and the 20% rule getting us at 1600W PSU or 2x650W PSUs) And since we are the the PSU topic – what brands do you recommend and do you recommend getting 2 PSU in the first place?
Friedrich Wöhler word algemeen erken as die persoon wat aluminium vir die eerste keer geïsoleer het. Die Deense fisikus, Hans Christian Ørsted, het egter twee jaar tevore die metaal in ‘n onsuiwer vorm vervaardig.
Wanneer ‘n geldeenheid so internasionaal bekend word as Ether en Bitcoin, behoort dit van elke hoek aandag te kry en ‘n hele netwerk op sigself te vestig. Die ontwikkelaars besef dat die idee van cryptocurrencies nog steeds relatief nuut is en dat die meeste beleggers met tradisionele kontant sal belê, en daarom dien dit as die perfekte tussenpersoon tussen die vloeibare en die crypto kontant wêreld. In vergelyking met Coinbase CEX. Wêreldwye aanvaarding, vir dieselfde geldeenhede as Coinbase, maar met die insluiting van die Japannese Yen. Die omskakeling webwerf en span is gevestig in Praag, maar kan nou vir enige land regoor die wêreld gebruik word, wat dit ‘n ongekende voordeel oor sy voorlopers bied. Euro na digitale geldeenhede ook.
Lang nakoming proses sal opgelos word deur sy lede die geleentheid te gee om ‘n kontrak te teken en ‘n marginale rekening sowel as drie soorte likiditeit te kry. Dit bied ‘n platform vir finansiële instellings en ander finansiële spelers vir handel. In die persoonlike ICO-kabinet word u gevra om ‘n privaat sleutel te skep vir die opening van u persoonlike Etereum blockchain Wallet. Likiditeit daarop sal uitgesaai word aan alle institusionele kliënte van die aggregator, en diegene wat op sy beurt die geleentheid sal uitruil om B2BX-tokens te verkoop aan honderde duisende kleinhandelkliënte.
De voortgang monitor via een tweede Geth Bijvoorbeeld: Start het programma op, dat in een tweede command line venster met het commando “geth hechten” en voer vervolgens “eth.syncing” a – Gath toont dan de reeds gesynchroniseerde (actuele blok), en toch gesynchroniseerd blocks (highestBlock).
Nie net verdeel die Bitcoin-mynbou-sagteware die insette en afvoer van jou Bitcoin-mynwerkers aan die blockchain nie, maar dit monitor hulle ook en vertoon algemene statistieke soos die temperatuur, hashrate, ventilatorspoed en gemiddelde spoed van die Bitcoin-mynwerker. Dit is Fredand hierdie Deel 2 van ons DIY Bitcoin Miner. Miskien moet jy MinePeon herlaai na enige veranderinge. Dit genereer ‘n lang string getalle en letters. Maar voordat jy enige Bitcoins kan ontvang, moet jy ‘n Bitcoin-adres opstel. Sodra jy albei lêers afgelaai het, voeg jou SD-kaart in jou rekenaar. Sodra jy ingeteken het op jou rekening, sal jy ‘n opsomming van jou Bitcoin balans en transaksies sien.
Met die diamantstormloop laat in die jare 1960, was delwers traag om sinkhuisjes op te slaan, uit vrees dat die diamante gou gedaan sou raak. Maar hulle het nie en na meer as ‘n eeu floreer die myne nog steeds. Die diamantbedryf het vandag duisende werknemers en verdien vir die land miljoene rande aan buitenlandse valuta.
Among all the mining GPUs for Ethereum, the Radeon R9 295X2 boasts of having the highest hash rate. Its hash rate stands at 46 MH/s and is capable of drawing 500-watts of electricity from the wall. With this awesome GPU, you will be sure of pocketing in $586.43 as your annual return. The Radeon R9 295X2 is on sale now and will bring a daily profit ratio of 52%. With the $586.43 annual profit in the back of your mind, it is also very important to note that this GPU has a payback period that slightly exceeds two years. Its power cost per day is about $1.44 that will give about $1.61 as its return per day. Its cost per MH/s is $13.04. This is where the $586.43 annual return is obtained.
You can get Windows 10 Pro for FREE at their official website. You can download their Windows tool for making a bootable USB stick(If you are doing this on a PC that has Original Windows already on it) or download the Windows 10 ISO from their site and make yourself a bootable USB, install Windows on your SSD and , you will never have to pay for the license if you don’t want to. Still don’t have any GPU’s connected to your Mining rig! Because the first thing we want is to optimize Windows for our own mining purposes. THIS IS THE MOST IMPORTANT PART THAT PEOPLE DO WRONG! If you want to have original Windows 10, buy them at Kinguin. The only difference from OEM version instead of Retail version is that you can have the Windows activated on only 1 PC (you can’t reactivate the key on another PC), this version is used by most miners.
Step 9: Click on the download and click install. Your firewall can cause issues but just click allow if it does so – the same is true of windows that doesn’t recognise or approve the software – tell windows its ok when asked. Click through the installation process until Ethminer is installed.
Die finansiële produkte wat aangebied word deur die maatskappy sluit kontrakte vir verskil ( ‘CFD’s’) en ander komplekse finansiële produkte. Trading CFD’s dra ‘n hoë vlak van risiko sedert hefboom beide kan werk tot jou voordeel en nadeel. As gevolg hiervan, kan CFD’s nie geskik vir alle beleggers nie omdat dit moontlik is om al jou kapitaal te verloor. Jy moet nooit geld wat jy nie kan bekostig om te verloor belê. Voordat die handel in die komplekse finansiële produkte aangebied asseblief seker om die risiko’s wat betrokke is verstaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *